10 dobrych praktyk poprawiających bezpieczeństwo w zakładzie produkcyjnym

Dobre praktyki BHP poprawiające bezpieczeństwo pracowników w zakładzie produkcyjnym.


Bezpieczeństwo jest podstawą funkcjonowania każdej fabryki. Poza spełnieniem wymogów prawnych, zapewnienie bezpieczeństwa ma kluczowe znaczenie dla ochrony pracowników i zmniejszenia liczby wypadków. Co zaskakujące, większość właścicieli fabryk niewiele wie o „kulturze bezpieczeństwa” w swojej firmie, ale aż za dobrze zna koszty związane z niezamierzonymi urazami.

Produkcja jest jedną z najbardziej niebezpiecznych gałęzi przemysłu, w której można pracować. Według BLS (Biuro Statystyki Pracy, ang. Bureau of Labor Statistics), w skali roku odnotowuje się od 300 do 350 zgonów związanych z produkcją. I z biegiem lat ta liczba wciąż rośnie. Brak odpowiedniego zarządzania zwiększa szansę na wystąpienie poważnego zdarzenia, które spowoduje obrażenia, a nawet ofiary śmiertelne.

Przy niezliczonej ilości przepisów i norm, które należy znać – od ochrony pracowników po zagwarantowanie, że produkt spełnia standardy bezpieczeństwa – dotrzymywanie kroku najnowszym zmianom może stanowić wyzwanie.  W dzisiejszym, nastawionym na konkurencję świecie, dotrzymanie wszystkich wymogów dotyczących bezpieczeństwa w miejscu pracy nie jest już luksusem.  

Wiadomo, że program bezpieczeństwa jest kluczową sprawą w firmie i że organy takie jak Główny Inspektorat Pracy nałożą na firmę ogromne kary, jeśli odkryją jakieś nieprawidłowości. W tym artykule omówimy powszechne zagrożenia w sektorze produkcyjnym i podamy możliwe do zastosowania wskazówki, które pomogą poprawić bezpieczeństwo w miejscu pracy.

Pojęcie bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych

Idealne bezpieczne środowisko pracy zależy od wielu czynników, począwszy od szkolenia pracowników, po zabezpieczenie maszyn, utrzymanie porządku i wiele innych.

Bezpieczeństwo jest najważniejszą kwestią dla kierowników zakładów. Muszą oni mieć pewność, że miejsce pracy jest bezpieczne i że pracownicy są chronieni, jeśli coś pójdzie nie tak. 

Celem polityki bezpieczeństwa jest zagwarantowanie, że wszystkie osoby są w stanie bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki. Bierze się tu pod uwagę sprzęt mechaniczny, środowisko fizyczne i w końcu poszczególnych pracowników, którzy są końcowymi użytkownikami sprzętu. Bezpieczne środowisko nie powstaje przez przypadek – trzeba je stworzyć na wszystkich szczeblach organizacyjnych.

Opracowanie programu bezpieczeństwa i higieny pracy świadczy o strategicznym podejściu do zarządzania ryzykiem na terenie zakładu. Oznacza to, że firma dysponuje systematycznym sposobem identyfikacji zagrożeń w miejscu pracy i skupia się na profilaktyce. Pomaga również chronić swoje aktywa i zapewnić bezpieczne miejsce pracy dla pracowników i gości.

Wypróbuj za darmo

Powszechne problemy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w przemyśle produkcyjnym

Gdybyś potrzebował jeszcze więcej przesłanek do zwiększenia bezpieczeństwa w sektorze produkcyjnym, oto kilka zagrożeń, z którymi prawdopodobnie już się zetknąłeś:

Upadki:

Upadki są jedną z trzech głównych przyczyn obrażeń w środowisku produkcyjnym. Żaden czas i pieniądze wydane na sprzęt ochronny nie pomogą, jeśli osoba z nich korzystająca nie będzie zwracała uwagi na to, gdzie idzie. Ilustruje to niestety fakt, jak wiele wypadków w miejscu pracy jest co roku wynikiem upadków, potknięć i poślizgnięć. Ostatnie (2019 r.) statystyki wykazały, że upadki były numerem jeden wśród przyczyn zgonów w miejscu pracy – ponad 30% wszystkich zgonów w miejscu pracy było wynikiem upadku

Upadki są kosztowne dla pracowników, czasami kończą kariery zawodowe, a często bywają tragiczne. Dlatego szkolenia z zakresu ochrony przed upadkami powinny być priorytetem.

Zabezpieczenie maszyn:

Pozorna stabilność używanych na co dzień ciężkich maszyn utwierdza w przekonaniu, że są one bezpieczne. Dlatego tak ważne jest wprowadzenie określonych środków bezpieczeństwa. Nie ma gwarancji, że zdarzenia będą miały miejsce tylko podczas pracy maszyny, ani że nic się nie stanie w czasie, gdy maszyna nie będzie pracować. 

Urządzenia napędzane:

Urazy spowodowane przez napędzane urządzenia przemysłowe są głównym zagrożeniem w zawodach związanych z produkcyją. Pracownicy powinni przejść odpowiednie szkolenie w celu zmniejszenia ryzyka obrażeń spowodowanych tym zagrożeniem. 

Zagrożenie porażeniem prądem:

Przypadkowy kontakt z podzespołami i urządzeniami elektrycznymi może być śmiertelny. Dobra wiadomość jest taka, że można uniknąć porażenia prądem, dbając o to, by przewody były izolowane, sprzęt był zainstalowany prawidłowo, a panele elektryczne zamknięte. Stosowanie prostych środków ostrożności i sprawdzanie typowych obszarów zagrożeń może ograniczyć liczbę zdarzeń związanych z elektrycznością i chronić pracowników.

Kontrola niebezpiecznej energii:

Według OSHA (Administracja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy) odcięcie dopływu prądu lub energii (lockout lub tagout), to jedno z najczęściej zgłaszanych zagrożeń. 

Operatorzy maszyn muszą przestrzegać protokołów bezpieczeństwa i stosować odpowiednie środki ochrony.

Jeśli serwisant pracuje przy ciężkich maszynach, powinien przestrzegać procedur zapewniających, że nie dojdzie do przypadkowego uruchomienia maszyny i rozładowania energii. Podczas wykonywania przeglądu ciężkich maszyn z zamiarem ich serwisowania technicy są narażeni na ryzyko przypadkowego uruchomienia i uwolnienia energii. Dlatego należy wykonać odpowiednie procedury, aby do tego nie doszło. 

Jeśli pracujesz w sektorze produkcyjnym, powinieneś stosować procedury lockout i tagout, aby zapobiec wypadkom.

Chcesz uniknąć powszechnych zagrożeń? Oto dziesięć najlepszych praktyk służących zachowaniu bezpieczeństwa w produkcji:

10 dobrych praktyk bezpieczeństwa:

 1. Zidentyfikuj obszary największego ryzyka

Powyższa lista zagrożeń bezpieczeństwa to najczęściej zgłaszane zagrożenia. Ustalenie, które kategorie ryzyka stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa Twoich pracowników, to kluczowy krok w kierunku zminimalizowania prawdopodobieństwa dołączenia do statystyk. 

Po rozpoznaniu, gdzie znajdują się największe czynniki ryzyka w Twojej organizacji i miejscu pracy, możesz podjąć działania i skoncentrować się na zmniejszeniu ryzyka ich wystąpienia. Można to osiągnąć poprzez odpowiednio zarządzany program bezpieczeństwa, który promuje rzetelną kulturę bezpieczeństwa. 

 1. Szybka reakcja

Najlepszą reakcją jest szybka reakcja. Kiedy ma miejsce zdarzenie, nie możesz zrobić nic, aby zmienić to, co się już stało. Najlepiej iść do przodu, wykonując niezbędne czynności związane z zarządzaniem katastrofą, co pomoże uratować życie i zapobiegnie eskalacji sytuacji. 

Kiedy jednak pojawi się zagrożenie bezpieczeństwa, trudno jest zachować spokój i kontrolę nad miejscem pracy – zwłaszcza w sytuacji zagrożenia życia.

Podczas reagowania na poważne zagrożenie bezpieczeństwa zastosuj poniższe wskazówki:

 • Bądź przygotowany:
  Opracuj plan zanim dojdzie do zdarzenia. Kiedy coś się wydarzy, plan już będzie gotowy i zespół zarządzający nie będzie musiał niczego opracowywać – wystarczy, że będzie postępował zgodnie z nim. Brzmi to banalnie, a jednak może pomóc zachować spokój zarówno kierownictwu, jak i pracownikom, jeśli na podorędziu jest gotowy plan do wykonania lub widzą, że osoba odpowiedzialna autorytatywnie przejmuje kontrolę z odpowiednim planem.
 • Deleguj:
  Delegowanie zadań powinno wchodzić w zakres planu. Wyznacz kluczowy personel, który może pomóc w przypadku zagrożenia. Role powinny być jasno określone i posiadać stosowny protokół. Może to polegać np. na tym, że personel średniego szczebla zajmuje się kontrolą przepływu osób.
 • Uspokajaj:
  Jeśli to możliwe, upewnij się, że pracownik lub pracownicy biorący udział w zdarzeniu wiedzą, że zostaną otoczeni opieką.
 • Wstępna diagnoza i pierwsza pomoc:
  W razie potrzeby, po ocenie sytuacji i postawieniu wstępnej diagnozy, wykonaj pierwszą pomoc.
 • Kontroluj zagrożenia:
  Kontroluj zagrożenie (jeśli to konieczne), które spowodowało daną sytuację. Pozwoli to zapobiec dalszym szkodom.
 • Skontaktuj się z odpowiednimi służbami ratunkowymi:
  W razie potrzeby wezwij pomoc (służby ratunkowe lub inne służby zarządzające kryzysem, jeśli to konieczne)
 • Towarzysz i wspieraj:
  Pracownik najprawdopodobniej zostanie skierowany do kliniki na pełne badanie, nawet jeśli wydaje się fizycznie nienaruszony. Dopilnuj, aby kierownik był gotowy do towarzyszenia pracownikowi.
 • Dalsze działania:
  Zawsze przeprowadzaj kompleksową analizę po wystąpieniu zdarzenia
 1. Audyty i inspekcje

Produkcja jest jedną z najbardziej niebezpiecznych gałęzi przemysłu. Można łatwo zminimalizować ryzyko, przeprowadzając częste audyty i kontrole.

Przeprowadzanie częstych kontroli i audytów na stanowisku pracy pozwoli zapanować nad wszelkimi zagrożeniami dla bezpieczeństwa. Zagrożenia i zdarzenia są często wynikiem ukrytego ryzyka, które można by było ograniczyć poprzez audyt lub inspekcję. 

Upewnij się, że pracownicy są świadomi, że audyty i inspekcje nie są organizowane po to, aby ich sprawdzać, udzielać im nagany lub ścigać – są po to, aby zawsze znajdowali się w jak najbezpieczniejszym środowisku pracy. 

Audyty i inspekcje związane z bezpieczeństwem są niezbędne dla ochrony pracowników, ale niełatwo jest zachować orientację w tym, co należy zrobić. Korzystanie z platformy lub oprogramowania umożliwiającego kontrolę tego, co już zostało zrobione, co należy zrobić i co wymaga dalszych działań, jest istotną inwestycją w firmowy program bezpieczeństwa. 

 1. Zapoznaj się ze środkami zapobiegawczymi i naprawczymi

Jeśli stwierdzisz obecność ryzyka, które może przekształcić się w potencjalne zagrożenie, podejmij działania, aby zapobiec jego przemianie w zagrożenie krytyczne. W przypadku stwierdzenia występowania zagrażających niebezpieczeństw, zastosuj odpowiednie środki zaradcze w celu zmniejszenia ryzyka. 

Bezpieczeństwo jest działaniem zespołowym i kiedy tylko jest to możliwe powinieneś kierować pracowników do podejmowania działań korygujących w celu usunięcia problemów związanych z bezpieczeństwem. Jeśli nie zidentyfikowano bezpośrednich zagrożeń, ale istnieją obszary, których sytuacja może się pogorszyć lub które wymagają poprawy, należy podjąć działania zapobiegawcze. Po zakończeniu inspekcji lub audytu działania naprawcze powinny skupić się na usunięciu istniejących zagrożeń.

 1. Efektywne szkolenie

Im więcej szkoleń mają pracownicy przed rozpoczęciem pracy, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że popełnią błędy, które spowodują obrażenia lub uszkodzenie sprzętu, zgadza się? Otóż zamiast skupiać się na ilości treningów – skup się na ich jakości. 

Dopilnuj, aby pracownicy byli zaangażowani i aktywnie uczestniczyli w odprawach i szkoleniach dotyczących bezpieczeństwa. W tym celu możesz skorzystać z narzędzi oferowanych przez VITS, które pomogą utrzymać zaangażowanie pracowników – np. wzbogacać szkolenia filmami. 

Ważne jest również, aby szkolić wszystkich nowych pracowników przed wysłaniem ich na plac boju, a następnie okresowo doszkalać. Zadbaj o to, aby umieli wykonywać swoją pracę, obsługiwać maszyny, prawidłowo stosować i konserwować sprzęt ochronny oraz dostosować się do wszelkich nowych procesów, zasad, maszyn i przepisów. 

 1. Przeprowadzaj regularne spotkania dotyczące bezpieczeństwa

Oprócz niezbędnych szkoleń konieczne jest organizowanie cyklicznych spotkań dotyczących bezpieczeństwa. Podczas gdy niektórzy wytwórcy organizują spotkania dotyczące bezpieczeństwa kilka razy w miesiącu, są tacy, którzy organizują je tylko raz na trzy miesiące lub rzadziej. 

Przeanalizuj zdarzenia i raporty dotyczące bezpieczeństwa – czy obserwujesz wzrost liczby zdarzeń? Jeśli tak, to powinieneś zwiększyć częstotliwość spotkań dotyczących bezpieczeństwa. Ważne jest jednak, aby pracownicy nie mieli poczucia, że są traktowani z góry lub pouczani. Zamiast tego należy poświęcić czas na opracowanie interesujących spotkań, w które pracownicy mogą się zaangażować i gdzie czują się wysłuchani. 

Aby przeprowadzić efektywne spotkanie dotyczące bezpieczeństwa, należy pamiętać o następujących kwestiach:

 • zajmuj się jednym problemem na raz.
 • pamiętaj, aby trwało to nie krócej niż 20, ale nie dłużej niż 45 minut.
 • rotuj grafik, aby do tworzenia i prowadzenia tych spotkań zaangażowani byli różni pracownicy. Koncepcje dotyczące bezpieczeństwa w produkcji mogą być przedmiotem dyskusji, w której uczestniczą wszyscy pracownicy, co pozwoli im zaangażować się w szkolenie i stymuluje kształtowanie postawy zorientowanej na bezpieczeństwo.
 • wykorzystaj zróżnicowane media, aby pomóc w utrzymaniu stałej koncentracji pracowników. Trzymaj się tematu, ale unikaj nudy.
 • śledź przebieg spotkań, aby móc przeanalizować wyniki i wykorzystuj te informacje do zwiększenia sukcesu przyszłych spotkań dotyczących bezpieczeństwa.
 1. Zastosuj szkolenie stanowiskowe (Toolbox Talks)

Wprawdzie jest to nieco wybieganie w przyszłość w stosunku do poprzedniej wskazówki, ale jest na tyle użyteczne, że zasługuje na własny wpis na liście dziesięciu najlepszych. Istnieje wiele powodów, dla których należy prowadzić szkolenia stanowiskowe, a szczegółowo opisujemy je tutaj {wstaw artykuł o szkoleniach stanowiskowych}. Ale dla uproszczenia przedstawimy to krótko i przyjemnie: stosuj je, bo działają. 

Szkolenia stanowiskowe to krótkie „odprawy”, które można przeprowadzić przed rozpoczęciem pracy w nowym obszarze lub w ramach przypomnienia dla pracowników pracujących w środowisku wysokiego ryzyka – co najczęściej ma miejsce w sektorze produkcyjnym. 

 1. Stwórz i rozwijaj kulturę bezpieczeństwa

Kultura bezpieczeństwa jest podstawą programu bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu pracy, nie tylko w przemyśle wytwórczym, ale w każdym innym. Przeczytaj nasze artykuły o tym, jak {wstaw artykuł o tym, jak stworzyć kulturę bezpieczeństwa} i dlaczego {wstaw artykuł o tym, dlaczego kultura bezpieczeństwa jest ważna} kultura bezpieczeństwa jest jednym z kluczowych elementów utrzymania bezpieczeństwa w miejscu pracy. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, musi ono stać się integralną częścią sposobu myślenia pracownika, tak aby termin „zorientowany na bezpieczeństwo” stał się czasownikiem, a nie tylko przymiotnikiem. 

 1. Bądź na bieżąco z wymaganą dokumentacją

Różne kraje mają różne przepisy i zasady ich egzekwowania. Czasem nawet w obrębie jednego kraju istnieją specyficzne dla danego obszaru regulacje i agencje, których zadaniem jest czuwanie nad przestrzeganiem przepisów przez firmy. Pilnowanie formalności i przestrzeganie niezbędnych przepisów znacznie zmniejsza szanse na wystąpienie zdarzenia (pozwala dostrzec problemy, które mogą ukryć się w biurokracji), a także może drastycznie zmniejszyć kwotę grzywny, którą firma zostanie obciążona, jeśli po kontroli na miejscu okaże się, że nie dopełniła formalności.

Ponieważ nie możesz pozwolić sobie na ryzyko, podejmij współpracę z ekspertem, który pomoże Twojej firmie dostosować się do odpowiednich przepisów. Korzystanie z systemu zarządzania, np. VITS, który pomaga zorganizować i zautomatyzować pracę papierkową może być jedną z najlepszych (i najprostszych) metod zapobiegania zagrożeniom, jakie można wdrożyć.

 1. Zautomatyzuj działania i dbaj o organizację z pomocą VITS

Czy w zarządzaniu bezpieczeństwem w miejscu pracy na produkcji nadal bazujesz na arkuszach Excela lub długopisie i papierze? Czy pracownicy nadal muszą siedzieć i czytać rozwlekłe stronice tego, co z założenia ma być „szkoleniem”? Jeśli tak, to program bezpieczeństwa w Twojej firmie nie ma się najlepiej. Vintage może być świetny jeśli chodzi o styl, ale w przypadku pracy może mocno przyczynić się do pogorszenia bezpieczeństwa. Nie stosując oprogramowania ukierunkowanego na zarządzanie bezpieczeństwem w miejscu pracy, narażasz swoją firmę i pracowników na ryzyko.

Niezależnie od tego, czy zdecydujesz się na korzystanie z VITS, czy nie, nie powinieneś polegać na ręcznych metodach zbierania danych i zarządzania bezpieczeństwem.

Jak wdrożyć te praktyki, aby poprawić bezpieczeństwo

Pierwszym krokiem jest analiza istniejącej polityki i zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy. Skorzystaj z tej listy, aby zobaczyć, gdzie można wprowadzić ulepszenia. Następnie wprowadź oprogramowanie do zarządzania bezpieczeństwem, aby zautomatyzować wiele istotnych zadań, przypomnienia i prowadzenie dokumentacji. Cyfryzacja programu BHP może poprawić ogólne bezpieczeństwo w miejscu pracy poprzez:

 • możliwość wszechstronnego oglądu pozwalającego na sprawdzenie, gdzie należy wprowadzić usprawnienia,
 • automatyzację wielu zadań, aby zaoszczędzić czas, który można lepiej wykorzystać w terenie,
 • ukierunkowanie pracowników na bezpieczeństwo, kultywując silną kulturę bezpieczeństwa.

W jaki sposób może w tym pomóc VITS

Czy jesteś gotowy na zmianę podejścia do bezpieczeństwa produkcji w Twojej firmie i środowisku pracy?

Wypróbuj za darmo

Sformułowanie „bezpieczeństwo w produkcji” może przywodzić na myśl formularze zgodności, w rzeczywistości jest to jednak o wiele więcej. Oprócz ustalonych praktyk zarządzania zagrożeniami, skuteczne zagwarantowanie bezpieczeństwa zaczyna się od właściwego sposobu myślenia, właściwego zaangażowania i właściwych narzędzi. Platforma VITS ma pomóc w stworzeniu takiego środowiska – eliminującego możliwe do uniknięcia wypadki, aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy i stworzyć środowisko zorientowane na zachowanie bezpieczeństwa dla wszystkich. VITS jest strategicznie prostym oprogramowaniem zaprojektowanym przez specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, które ma na celu nie tylko poprawę bezpieczeństwa w miejscu pracy dla pracowników, ale także zmniejszenie obciążenia dla specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy lub dla firm zatrudniających przedstawiciela ds. bezpieczeństwa.

Nie daj się zamknąć w pułapce koszmaru bezpieczeństwa, który sam sobie stworzyłeś. Podejmij działania zapobiegające zagrożeniom w miejscu pracy w Twojej firmie produkcyjnej już dziś, zanim jutro staną się one Twoim udziałem.

Sprawdź inne artykuły

Skontaktuj się z nami

VITS to kompleksowe oprogramowanie BHP, które stworzyliśmy, aby usprawnić swoją pracę. Umów się z nami na prezentację demo, a pokażemy Ci jak możesz zaoszczędzić mnóstwo czasu dzięki naszej platformie do obsługi BHP w firmie.