Przedstawiciel pracowników w firmie - obowiązki, przepisy, związki zawodowe

Czym zajmuje się przedstawiciel pracowników w przedsiębiorstwie? Kim jest społeczny inspektor pracy? Jakie są jego obowiązki i zadania?


We współczesnych miejscach pracy nie ma mowy o braku współpracy pracodawcy z pracownikiem. Zdanie pracowników jest brane pod uwagę ponieważ pomaga zapewnić ciągłe doskonalenie i coraz więcej firm zdaje sobie z tego sprawę.

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek prowadzenia dialogu z przedstawicielami pracowników, szczególnie w kwestiach dotyczących zmian w regulaminach pracy, wynagrodzeń oraz warunków zatrudnienia.

Jednym z kluczowych elementów tego procesu jest rola przedstawiciela pracowników, który pełni funkcję mediatora między załogą, pracownikami produkcji, warsztatu, procesu a kierownictwem czy zarządem.

Nasz wspomniany mediator reprezentuje interes pracowników, musi mieć umiejętności negocjacyjne bo przecież stara się o lepsze warunki dla pracowników a to wiąże się z kosztami ze strony pracodawcy. Tak więc jego rolą jest pokazanie w jaki sposób taka inwestycja się zwróci. Musi znać również przepisy prawa, normy i inne wymaganie aby zawsze być na bieżąco z ty z czym zgodny musi być pracodawca.

Rola przedstawiciela nie jest ściśle regulowana tak jak w przypadku SIP, lecz opiera się na wewnętrznych ustaleniach pracowników i pracodawcy.

Obowiązki przedstawiciela pracowników

Głównym zadaniem przedstawiciela pracowników jest reprezentowanie interesów załogi wobec pracodawcy. Do jego obowiązków należy:

  • Prowadzenie dialogu z pracodawcą w imieniu pracowników,
  • Negocjowanie warunków pracy, płacy oraz umów zbiorowych,
  • Działanie na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Reprezentowanie pracowników w przypadku sporów z pracodawcą,
  • Informowanie pracowników o zmianach w przepisach prawa pracy oraz o decyzjach zarządu dotyczących załogi.

Przepisy

Działalność przedstawiciela pracowników regulowana jest przede wszystkim przez Kodeks pracy. Link: https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/kodeks-pracy-16789274/art-237-13-a

Społeczny inspektor pracy

Co natomiast oznacza pojęcie SIPowca, jaka jest jego rola i różnica w stosunku do przedstawiciela pracowników?

Społeczny inspektor pracy (SIP) jest wyjątkową rolą pełnioną w ramach zakładu pracy. Na jego barkach spoczywa weryfikacja tego jak przestrzegane jest prawo a w tym to związane z bezpieczeństwem.

SIPowca wybieramy na kadencję 4 lat i może być zarówno członkiem związku zawodowego, jak i pracownikiem niezwiązanym z żadną organizacją związkową.

SIPowiec posiada uprawnienia do kontroli warunków pracy, udziału w analizie przyczyn wypadków przy pracy, a także współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy oraz innymi organami nadzoru w zakresie ochrony pracy. Czyli można śmiało powiedzieć, że jest naszym wewnętrznym ekspertem.

Sipowiec posiada także specjalną ochronę w postaci niemożliwości zwolnienia go z pracy w trakcie pełnienia funkcji i na rok po jej pełnieniu bez zgody związków.

Działalność SIP regulowana jest ustawą o społecznej inspekcji pracy.

Podsumowując, główna różnica między społecznym inspektorem pracy a przedstawicielem pracowników polega na zakresie obowiązków i uprawnień. SIP koncentruje się na kontrolowaniu warunków pracy i bezpieczeństwa, mając przy tym konkretne uprawnienia kontrolne i ochronne, podczas gdy przedstawiciel pracowników skupia się bardziej na reprezentowaniu pracowników w rozmowach z zarządem oraz na negocjowaniu warunków pracy. Obie role są jednakowo ważne w procesie zapewniania bezpiecznego i sprawiedliwego środowiska pracy.

Związki zawodowe

Związki zawodowe odgrywają kluczową rolę w ochronie praw pracowniczych, działając jako ważny pośrednik między pracownikami a pracodawcami. Służą one nie tylko jako platforma do negocjacji warunków pracy, ale również jako silna siła wspierająca pracowników w dążeniu do sprawiedliwości i równości w miejscu pracy.

Ustawa o związkach zawodowych z kolei definiuje zasady tworzenia i działania związków zawodowych, które są jednym z głównych narzędzi reprezentacji pracowniczej w firmie. Przedstawiciele związków zawodowych mają prawo do uczestniczenia w negocjacjach z pracodawcą, dostępu do miejsc pracy w celach kontrolnych oraz do organizowania strajków i innych form protestu.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19910550234/U/D19910234Lj.pdf

Podsumowanie

Rola przedstawiciela pracowników w firmie jest niezwykle ważna dla zapewnienia dobrych warunków pracy oraz dla budowania pozytywnych relacji między pracodawcą a pracownikami. Może w dużej mierzę wpłynąć na budowanie pozytywnej kultury bezpieczeństwa, poprawę morale pracowników i wpływ na klimat bezpieczeństwa w organizacji.

W Aplikacji Vits jest możliwość wprowadzenia SIPowca, lub reprezentanta pracowników jako użytkownika z dostępem do wglądu. Oznacza to, że mógłby mieć wgląd do tego na jakim etapie jest rozwiązywanie sugestii pracowników, jak wygląda raportowanie wewnątrzzakładowe i przekazywać takie podsumowane dane pracownikom. Może to pozytywnie wpływać na transparentność danej organizacji

Sprawdź inne artykuły

Skontaktuj się z nami

VITS to kompleksowe oprogramowanie BHP, które stworzyliśmy, aby usprawnić swoją pracę. Umów się z nami na prezentację demo, a pokażemy Ci jak możesz zaoszczędzić mnóstwo czasu dzięki naszej platformie do obsługi BHP w firmie.